Okręgowe Rady Adwokackie apelują o niepodpisywanie ustaw dotyczących sądownictwa

Do wczorajszego apelu Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Jacka Treli, do prezydenta RP Andrzeja Dudy o niepodpisywanie ustaw dotyczących reform sądownictwa dołączyły Okręgowe Rady Adwokackie.

Wszystkie rady, które zajęły w tej sprawie stanowisko podkreślają, że reforma sądownictwa w Polsce jest konieczna, ale musi ona być zgodna z poszanowaniem trójpodziału władzy, niezawisłości sądów i niezależności sędziów.

Okręgowa Rada Adwokacka w Białymstoku wydała stanowisko, w któym pisze: Sądy mogą zagwarantować bezpieczeństwo obywatelowi tylko wówczas, gdy wykluczone są wpływy czynnika politycznego na sędziów. Zasada równoważenia władz w ustawie o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustawie o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, a także projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym doznaje zachwiania. Okręgowa Rada Adwokacka w Białymstoku z niepokojem przyjmuje fakt stanowienia prawa bez poszanowania reguł obowiązujących w procesie jego stanowienia. (czytaj stanowisko)

Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy na swojej stronie internetowej zachęca do wysyłania listów do prezydenta Andrzeja Dudy. List opracował adw. Piotr Schramm (http://www.ora.bydgoszcz.pl/dla-adwokata/aktualnosci/apelujemy-do-prezydenta-rp-o-weto-dla-ustaw-w-sadownictwie-wyslij-list)

Adw. Dariusz Strzelecki, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku, w liście do prezydenta RP pisze: „Prosimy Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jak prawnicy prawnika o wsłuchanie się w głosy największych autorytetów prawnych, o wsłuchanie się w głos płynący od pomorskich adwokatów i podjęcie trudnej politycznie, lecz słusznej prawnie decyzji o zawetowanie obu ustaw”.  

(czytaj list: http://www.adwokatura.gdansk.pl/17/id,297/adwokat/aktualnosci/list_dziekana_ora_w_gdansku_do_prezydenta

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach podjęła 19 lipca stanowisko, w którym pisze:  „Wypełniając ustawowy obowiązek ciążący na Adwokaturze - współdziałania w obronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa – Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach zwraca się z apelem do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy o skorzystanie z  uprawnień przewidzianych w art. 122 ust.5 Konstytucji”. (czytaj stanowisko: http://www.adwokatura.katowice.pl/z-naszej-izby-szczegoly/items/stanowisko-prezydium-okregowej-rady-adwokackiej-w-katowicach.html

Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu 20 lipca przyjęła stanowisko, w którym popiera uchwałę NRA z dnia 18 lipca. Opolscy adwokaci przekonują, że uchwalone ustawy o ustroju sądów powszechnych i Krajowej Radzie Sądownictwa oraz przyjęta przez Sejm RP ustawa o Sądzie Najwyższym pozostają w oczywistej sprzeczności z konstytucyjnymi zasadami przyzwoitej legislacji zarówno z uwagi na zawarte w nich rozwiązania ustrojowe, w istocie zmieniające postanowienia ustawy zasadniczej, jak i ze względu na tryb wprowadzania zmian normatywnych w zakresie ustrojowej pozycji Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. Przyjęty natomiast sposób procedowania nad projektami ustaw podważa zaufanie obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa. Również ORA w Opolu apeluje do prezydenta o zawetowanie ustaw. (czytaj stanowisko)

Okręgowa Rada Adwokacka w Wałbrzychu w swoim stanowisku zwraca się do prezydenta RP jako najwyższego przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej i gwaranta przestrzegania Konstytucji o skorzystanie z przysługujących mu uprawnień, uniemożliwiających wejście w życie przepisów podważających fundamenty demokratycznego państwa prawa, godzących w prawa i wolności obywatelskie, naruszających dobre imię Państwa Polskiego i ograniczających prerogatywy Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej.  (czytaj stanowisko)

Dziekan Okręgowej Rady Adwokakciej w Warszawie - adw. Mikołaj Pietrzak w liście do Prezydenta, apelując o weto pisze: Podobnie jak Pan Prezydent, Adwokatura stoi na straży praw i wolności każdego cżłowieka. Nasze wspólne wartości znajdują odzwierciedlenie w Konstytucji RP, której jest Pan Strażnikiem. (czytaj pismo dziekana ORA w Warszawie)  

Przypomnijmy również, że opinię na temat projektów ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustawy o zmianie ustawy o ustroju sądów powszechnych i ustawie o Sądzie Najwyższym wcześniej przedstawiały Okręgowe Rady Adwokackie w: Bielsku-Białej, Gdańsku, Krakowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze.

Czytaj również:

Prezes NRA apeluje do prezydenta o veto: http://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/prezes-nra-apeluje-do-prezydenta-o-veto/

Zobcza film: https://www.youtube.com/watch?v=hPfcv1s4iTo

Uchwała NRA z 18 lipca 2017 r. http://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/uchwala-nra-ws-zmian-w-wymiarze-sprawiedliwosci/

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry