ORA w Bydgoszczy apeluje o gwarancje praw osób zatrzymanych


Nadzwyczajne posiedzenie ORA w Bydgoszczy, w trakcie którego podjęto uchwałę w przedmiocie zapewnienia realnych gwarancji praw osób zatrzymanych, odbyło się 27 czerwca. Uchwałę podjęto w obecności Rzecznika Praw Obywatelskich, dr. Adama Bodnara, który został zaproszony do udziału w posiedzeniu.

W uchwale Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy zwraca się z apelem do wszystkich podmiotów wyposażonych w prawo inicjatywy ustawodawczej o podjęcie działań zmierzających do nowelizacji przepisów, w wyniku których:

- każdej osobie pozbawionej wolności od momentu jej zatrzymania przysługiwać będzie prawo do skorzystania z pomocy profesjonalnego obrońcy ustanawianego z urzędu;

- udzielenie informacji o prawie skorzystania z pomocy obrońcy z urzędu następować będzie niezwłocznie po zatrzymaniu;

- oświadczenie zatrzymanego o woli skorzystania z obrońcy z urzędu lub rezygnacji z tego prawa składane będzie w obecności obrońcy, co będzie miało swoje odzwierciedlenie w sporządzonym protokole;

- stworzone zostaną listy obrońców z urzędu pełniących całodobowe dyżury;

- koszty związane z udziałem obrońcy na etapie postępowania przygotowawczego do momentu zwolnienia osoby zatrzymanej lub zastosowania wobec zatrzymanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania ponosić będzie Skarb Państwa.

Według sygnatariuszu ustawy, zmiana przepisów w proponowanym kierunku nie tylko znacząco podniesie poziom realnej obrony praw i wolności obywatelskich, ale również przyczyni się do usprawnienia działania całego wymiaru sprawiedliwości. Obecność obrońcy minimalizuje ryzyko naruszania praw osób zatrzymanych, a w konsekwencji bezpośrednio wpływa na ograniczenie, podnoszonych przez oskarżonych na późniejszych etapach postępowania, zarzutów wymuszenia składania określonych oświadczeń procesowych. 

(czytaj treść uchwały)

Po zakończeniu posiedzenia w Klubie Adwokata miało miejsce wystąpienie dr. Bodnara, dotyczące kwestii związanych z zapewnieniem gwarancji praw osobom zatrzymanym, a także roli adwokatów w systemie tzw. rozproszonej kontroli konstytucyjnej.

W spotkaniu wzięli udział licznie zgromadzeni adwokaci i aplikanci Bydgoskiej Izby Adwokackiej. 

zdjęcia: Przemek Obarski

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/