ORA w Lublinie przyłącza się do apelu byłych sędziów TK do premiera

Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie podjęła 22 lipca br. uchwałę, w której przyłącza się do skierowanego w dniu 20 lipca 2021 r. przez 25 sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku apelu do Prezesa Rady Ministrów o wycofanie wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przepisów traktatów europejskich, rozpatrywanego przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie K 3/21.

Ocena relacji traktatów Unii Europejskiej z polską Konstytucją nastąpiła w wydanym w pełnym składzie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 maja 2005 r., K 18/04. Trybunał zauważył wówczas, iż „po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej mamy do czynienia z równoległym obowiązywaniem dwóch autonomicznych porządków prawnych - polskiego i unijnego. Nie wyklucza to ich wzajemnego oddziaływania, a z drugiej strony - ewentualnego powstania kolizji między prawem europejskim a Konstytucją. W wypadku wystąpienia takiej kolizji do suwerennej decyzji Rzeczypospolitej Polskiej należałoby albo dokonanie odpowiedniej zmiany Konstytucji, albo spowodowanie zmian w regulacjach wspólnotowych, albo - ostatecznie - wystąpienie z Unii Europejskiej”.

Zdaniem lubelskich adwokatów brak jest rzeczowych argumentów za podważaniem opisanej w wyroku Trybunału z 4 maja 2005 r. zasady wzajemnej lojalności instytucji wspólnotowych i instytucji państw członkowskich, z której wynika dla państw członkowskich UE, w tym Rzeczpospolitej Polskiej - powinność zachowania najwyższego standardu respektowania norm wspólnotowych.

- Ewentualne pozytywne rozpoznanie wniosku Prezesa Rady Ministrów przez Trybunał Konstytucyjny nie przyniesie korzyści Rzeczpospolitej Polskiej, stanowiącej zgodnie z art. 1 Konstytucji dobro wspólne wszystkich obywateli – czytamy w uchwale.

czytaj uchwałę

czytaj pismo sędziów TK w stanie spoczynku

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry