ORA w Szczecinie w obronie niezależności sądów - uchwała

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie przyjęła 16 grudnia uchwałę, w której wyraża stanowczy sprzeciw wobec jakichkolwiek działań naruszających niezawisłość sędziowska i niezależność sądów.

"Każda próba podporządkowania władzy sądowniczej, władzy wykonawczej lub ustawodawczej jest aktem wypaczającym podstawowe zasady państwa demokratycznego" - czytamy w uchwale.

ORA przypomina, że rolą sądów jest kontrola władzy wykonawczej i władzy ustawodawczej, kontrola, która pozwala przezwyciężać partykularne interesy określonych grup społecznych, czy partii politycznych wobec podstawowych praw człowieka i obywatela. Kontrola ta to także prawo weryfikacji prawidłowości postępowania prokuratur i innych organów, które w ramach przyznanych im kompetencji w swoim działaniu mogą przywołane prawa podstawowe ograniczać.

Gwarancją poszanowania praw każdego człowieka i obywatela RP są niezawiśli sędziowie i niezależne sądy, których zadaniem jest stosowanie prawa zgodnego z Konstytucją i prawo odmowy zastosowania przepisów, które w ich ocenie są sprzeczne z ustawą zasadniczą.

Tak działający i tak ukształtowany wymiar sprawiedliwości daje pewność, że wobec prawa każdy człowiek i obywatel jest równy. Działania zmierzające do zaprzeczenia tym zasadom eliminują Rzeczpospolitą Polskę z kręgu europejskiego systemu wartości.

Dlatego zdaniem ORA wszelkie inicjatywy zmierzające do sprowadzenia roli sądów i sędziów do roli wykonawców bieżących potrzeb określonych grup społecznych, aktualnie sprawujących władzę wykonawczą i ustawodawczą oceniać należy jako działania szkodliwe i wprost zmierzające do systemowego ograniczenia praw i wolności.

Nawet negatywne oceny pracy wymiaru sprawiedliwości nie mogą pomijać istotnych zasad, że sądy stosują prawo stanowione przez władzę ustawodawczą, zaś jakość orzecznicza jest zależna od jakości stanowionego prawa. Poprawy tego stanu nie należy poszukiwać w naruszaniu podstawowych zasad państwa demokratycznego, a za takie bezsprzecznie uznawać należy wszystkie te, które chociażby mogą być oceniane za próbę zastraszania, czy dające możliwość wpływania na sędziów RP poprzez wprowadzenie regulacji pozwalających usunąć sędziego z urzędu w sytuacji, gdy w ramach przyznanego mu prawa kontroli miałby on zakwestionować decyzje gremiów powołanych według politycznego klucza lub wyrazić negatywną ocenę poglądów lub efektów realizacji danej woli politycznej.

(czytaj uchwałę ORA w Szczecinie)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry