Praktycy i teoretycy prawa dyskutowali o reformach wymiaru sprawiedliwości


Konferencja pt. Reformy wymiaru sprawiedliwości a interes publiczny odbyła się 1 grudnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Organizatorem konferencji była Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi oraz Katedra Europejskiego Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego. Debata zgromadziła ponad 100  praktyków i teoretyków prawa.

Konferencję otworzyła prof. dr hab. Agnieszka Liszewska, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UŁ, która zauważyła, że temat konferencji  idealnie wpisuje się w obecne czasy, gdyż  reforma wymiaru sprawiedliwości dzieje się na naszych oczach.

Zaniepokojenie tą sytuacją wyraziła prof. dr hab. Anna Wyrozumska, kierownik Katedry Europejskiego Prawa Konstytucyjnego WPiA UŁ, która zauważyła, że zmiany odbywają się za zamkniętymi drzwiami, a pytanie „czy przeprowadzane reformy są rzeczywistym remedium na nasze schorzenia?” nabiera wyjątkowej mocy.  Pani profesor podkreśliła wagę niezależności sędziowskiej, niezależność od władzy oraz konieczność czytelnego podziału władzy, tak aby system wymiaru sprawiedliwości nie był niebezpieczny dla samych obywateli.

Prof. dr hab. Maciej Szpunar, rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, poruszał istotną kwestię czy Unia Europejska ma kompetencje, aby przyglądać się polskiemu wymiarowi sprawiedliwości? Co się stanie, jeśli w którymś momencie sądy narodowe stracą przymiot niezależności.

Adw. Renata Degener, zastępca kanclerza Sekcji w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, zwróciła uwagę, że model powoływania sędziego pozostaje w korelacji z niezależnością i niezawisłością sędziego; im bardziej polityczne ciało, które powołuje sędziego i im krótsza kadencja, tym większe prawdopodobieństwo nacisków ze strony wybierającego.

Adw. prof. dr hab.  Jacek Skrzydło, Katedra Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych WPiA UŁ, zastanawiał się, czy polska skarga konstytucyjna jest jeszcze środkiem odwoławczym?

Prof. dr hab. Agnieszka Grzelak, zastępca dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, zauważyła, że w tej chwili nie mamy Trybunału Konstytucyjnego, który we właściwy sposób mógłby ocenić proponowane reformy.

Adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu odniósł się do niezawisłości sędziowskiej określając ją jako nie tylko przywilej, ale prawo dla obywatela do niezależnego i niezawisłego ocenienia jego sprawy. Krytycznie odniósł się również do proponowanych reform zaznaczając, że jest to punktowa nowelizacja dotycząca tylko kilku kwestii, które w żaden sposób nie przyspieszą prowadzenia prac w sądach. Wyraził żal, że nie podjęto próby całościowej próby kodeksu cywilnego, a zamiast tego stworzono namiastkę nowelizacji, która znacząco zwiększa wpływ polityków na sądownictwo. Zdaniem profesora Gutowskiego, w całościowym bilansie wymiana kadrowa poszczególnych sędziów nie wpłynie na udrożnienie i usprawnienie wymiaru sprawiedliwości.

Podsumowując konferencję adw. Jarosław Zdzisław Szymański, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, zastanawiał się, który typ reform: kadrowy, strukturalno-organizacyjny , a może przede wszystkim reforma procedur, zapewni w Polsce standard przyzwoitej legislacji.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/