Przestępstwa drogowe - metodyka pracy adwokata i radcy prawnego


„Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach przestępstw oraz wykroczeń drogowych” ukazała się 30 listopada nakładem Wydawnictwa C.H. Beck. Autorem jest adw. dr Mariusz Olężałek, prodziekan kierunku Prawo (jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym) na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. 

Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach przestępstw oraz wykroczeń drogowych zawiera niezwykle cenne, interesujące i praktyczne wskazówki karnoproprawne, procesowe oraz kryminalistyczne dotyczące wypadków i kolizji komunikacyjnych, prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości (lub pod wpływem środka odurzającego), a także problematyki zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla adwokatów i radców prawnych, sędziów oraz prokuratorów, policjantów, biegłych, jak również aplikantów i studentów kierunków prawniczych, jednakże z uwagi na kompleksowe omówienie m.in. problematyki zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, polecić ją także należy wszystkim kierowcom, instruktorom nauki jazdy oraz kursantom. 

Proces dowodzenia w tych sprawach jest niezwykle skomplikowany. Jak wskazują dane, w postępowaniu karnym w latach 2001-2016 w pierwszej instancji w sądach rejonowych zostało uniewinnionych tylko 2,38% osób. Procentowy udział skazanych za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji w okresie ostatnich 15 lat stanowił 31,38% wszystkich przestępstw z kodeksu karnego. Co więcej, w praktyce polskiego wymiaru sprawiedliwości szybko okazało się, że przestępstwo z tego rozdziału – a mianowicie z przepisu art. 178a KK (prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego) – jest najczęściej osądzanym przestępstwem wydziałów karnych w całej Polsce (w okresie od 2002 do 2016 r. prawomocnie skazano z niego 1 726 185 osób).

Czytelnik w Metodyce pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach przestępstw oraz wykroczeń drogowych, oprócz odpowiedzi na pytania: czy kierujący pojazdem uprzywilejowanym korzysta z bezwzględnego pierwszeństwa podczas przejeżdżania przez miejsca, w których przecinają się kierunki jazdy na jezdni przy jeździe na wprost i jaka jest różnica pomiędzy kierowaniem a prowadzeniem pojazdu oraz taktyką i techniką jazdy, nabędzie wiedzę na temat tego, czy możliwe jest zapamiętanie prędkości pojazdu przed wypadkiem (i ewentualne konsekwencje takiej wypowiedzi), a także, w jaki sposób alkohol oraz środki odurzające wpływają na swobodę wypowiedzi oraz jakie są konsekwencje procesowe przesłuchania osoby będącej w takim stanie. Ponadto zapozna się z prawidłową podstawą prawną przy składaniu wniosku o zgodę na widzenie przez organy procesowe, statusem procesowym adwokata i radcy prawnego w przypadku zatrzymania osoby podejrzanej, a także co zrobić w sytuacji, gdy wynik badania klienta przy użyciu tzw. alkomatu wyniósł 0,10 mg/l czy 0,25 mg/l.

Opracowanie prezentuje ponad 800 orzeczeń (również niepublikowanych) oraz 400 pozycji literatury przedmiotu. Metodyka ma charakter interdyscyplinarny – łączy wątki nie tylko z zakresu postępowania karnego i prawa karnego materialnego, prawa wykroczeń oraz postępowania w sprawach o wykroczenia, ale również – w ograniczonym zakresie – z prawa karnego wykonawczego, kryminalistyki, socjologii, a także medycyny. 

Ksiązka liczy 800 stron. Można ją nabyć za pośrednictwem witryny internetowej wydawnictwa Beck (zobacz stronę)Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry