Reakcje izb adwokackich na zatrzymanie adw. Giertycha przez CBA

Zatrzymanie adw. Romana Giertycha przez CBA 15 października br. oraz przeszukanie jego domu i kancelarii, spotkało się z reakcją środowiska adwokackiego, które przypomina o zasadzie poszanowania tajemnicy adwokackiej. Oprócz izby warszawskiej, stanowiska w tej sprawie wydały izby katowicka, krakowska, łódzka i szczecińska.


Czytaj stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie: (czytaj stanowisko)

Oświadczenie Dziekana ORA w Warszawie w związku z groźbami kierowanymi wobec adw. Jakuba Wende (czytaj oświadczenie)

Komunikat ORA w Warszawie w sprawie zastosowaniu wobec adw. Romana Giertycha środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w czynnościach (czytaj komunikat)

Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie podjęte w dniu 16 października 2020 roku

Prezydium ORA w Krakowie jednogłośnie podjęło Stanowisko następującej treści:

W związku z czynnościami wykonywanymi przez Centralne Biur Antykorupcyjne wobec adwokata Romana Giertycha i przeszukaniem w jego domu oraz pomieszczeniach kancelarii, Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie wskazuje że takie czynności muszą być podejmowane z zachowaniem procedur, które zapobiegają naruszeniu tajemnicy adwokackiej, w tym tajemnicy obrończej.

W  przeszukaniu musi uczestniczyć Dziekan Rady Adwokackiej lub osoba przez Niego wyznaczona.

Obecne działania CBA naruszają podstawowe prawa wszystkich klientów adwokata, również tych których sprawy nie są objęte zainteresowaniem służb dokonujących przeszukania.

Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie żąda bezwzględnego poszanowania fundamentu zawodu adwokackiego, jakim jest tajemnica adwokacka.

Zasada poszanowania tajemnicy adwokackiej jest stała i służy wyłącznie naszym klientom.

Przypominamy o tej wartości również tym, którzy dziś podejmują bezprawne decyzje i działania, a w przyszłości będą oczekiwać od Adwokatury odważnej obrony w swoich sprawach i będą beneficjantami tajemnicy adwokackiej.

Prezydium ORA w Krakowie

 

Stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi z dnia 16 października 2020 r.

W związku z zatrzymaniem w dniu 15 października br. przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego adwokata Romana Giertycha, Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi wyraża najgłębsze zaniepokojenie formą, sposobem i momentem wykonania przez funkcjonariuszy czynności zleconych przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu.

Wobec braku rzetelnej wiedzy o treści materiału dowodowego stanowiącego podstawę przedstawienia zarzutów, Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi nie wypowiada się w żadnej mierze co do zasadności przedstawienia zarzutów, nie może jednak przejść do porządku dziennego nad spektakularnym i naruszającym godność zawodową zatrzymaniem adwokata przed sądem, w którym właśnie zakończył rozprawę i skuciem go kajdankami  w miejscu publicznym, jak groźnego dla otoczenia przestępcę,  z zastosowaniem opresyjnych środków przymusu bezpośredniego.

Sam moment zatrzymania, na dzień przed posiedzeniem aresztowym w głośnej publicznie sprawie, w której zatrzymany adwokat miał występować jako obrońca budzi również jak najgorsze skojarzenia i poważny niepokój.

Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi na tle podawanych przez media okoliczności dotyczących przeszukania w kancelarii adwokackiej i miejscu zamieszkania adwokata wyraża obawę o respektowanie tajemnicy adwokackiej i obrończej, jako wartości służących jedynie obywatelom, którzy z najwyższym zaufaniem – podobnym do zaufania do kapłana w czasie spowiedzi – powierzają adwokatom swoje sprawy.

Podawane przez obrońców Romana Giertycha okoliczności przedstawienia zarzutów oraz jego przesłuchania w szpitalu w stanie ograniczonej świadomości wywołują moralny i prawny sprzeciw.

 

Stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach 16 października:

Okręgowa Rada w Katowicach wielokrotnie zwracała uwagę na znaczenie poszanowania praw i wolności obywatelskich w szczególności w zakresie stosowania zatrzymania i tymczasowego aresztowania oraz nieprawidłowości jakie w tym zakresie występują. Instytucja zatrzymania jest stosowana częstokroć w sytuacjach kiedy brak jest do tego ustawowych przesłanek. Sposób realizacji zatrzymania, a w szczególności czas i miejsce winien być ukierunkowany  na realizacje celów postępowania z bezwzględnym poszanowaniem praw osoby zatrzymanej przy uwzględnieniu dóbr osobistych w tym szczególności zdrowia i godności.

Zastosowanie tymczasowego aresztowania, biorąc pod uwagę statystyki, cechuje już niejako pewien automatyzm. Szczególną troską naszej Rady jest zapewnienie gwarancji prawidłowego przebiegu postępowania w przypadku przeszukania lokalu zawodowego bądź prywatnego, w którym mogą znajdować się dokumenty i pisma zawierające informacje objęte tajemnicą adwokacką bądź obrończą. Reguły postępowania adwokatów naszej Izby zostały zawarte w uchwale z dnia 16 listopada 2017 r. jako instrukcja postępowania (uchwały zamieszczone są na naszej stronie www.adwokatura.katowice.pl zakładka ”dla adwokatów.” – Sprawozdanie ogólne sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z posiedzenia ORA w Katowicach z dnia 16 listopada 2017 roku).

W czynności przeszukania każdorazowo uczestniczy zawsze członek ORA wskazany przez Dziekana.

Zwracamy się do członków naszej Izby o stosowanie się do uchwały ORA nr 87 i 88 z dnia 16 listopada 2017r. w przedmiocie przesłuchania adwokata oraz przeszukania lokalu zawodowego bądź prywatnego oraz zgłaszania wszelkich nieprawidłowości związanych ze stosowaniem przepisów w tym zakresie przez organy ścigania, prokuraturę i sądy.

Przypominamy także o możliwości korzystania z pomocy Komisji Ochrony Prawnej, która pozostaje do Państwa dyspozycji.

 

Stanowisko wydała także Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie:

(czytaj stanowisko ORA w Szczecinie str. 1)

(czytaj stanowisko ORA w Szczecinei str. 2)

 

Przypominamy, że 15 października komunikat w związku z zatrzymaniem przez CBA Romana Giertycha wydał adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej (czytaj komunikat prezesa NRA)


Prezydium NRA wydało stanowisko 16 października (czytaj stanowisko) oraz oświadczenie 19 października (czytaj oświadczenie)Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry