Relacja ze szkolenia nt. roli obrońcy i pełnomocnika w nowym modelu procesu karnego

Dnia 11 kwietnia 2015 roku, na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się organizowane przez Naczelną Radę Adwokacką oraz Okręgową Radą Adwokacką we Wrocławiu szkolenie zawodowe dla adwokatów poświęcone roli obrońcy i pełnomocnika w nowym modelu procesu karnego.

Szkolenie przeprowadzili wykładowcy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Sędziowie Sądu Najwyższego: SSN Andrzej Siuchniński, SSN Andrzej Ryński oraz SSN Jarosław Matras.

Tematyka szkolenia dotyczyła wszystkich istotnych zmian procedury karnej. W trzech następujących po sobie panelach omówione zostały zagadnienia z zakresu postępowania przygotowawczego, postępowania przed sądem pierwszej instancji, a także postępowania odwoławczego, kasacyjnego i wznowieniowego. Szczególny nacisk został położony na nowe instytucje, takie jak np. umorzenie kompensacyjne, nowe reguły postępowania dowodowego i przepisy stanowiące wyraz kontradyktoryjności procesu karnego oraz tryby konsensualne.

W toku żywej dyskusji towarzyszącej każdemu panelowi prowadzący oraz uczestnicy szkolenia wymieniali swoje poglądy na temat wprowadzanych do procedury karnej zmian. Szczególnie ciekawe i istotne były uwagi dotyczące taktyki obrończej w postępowaniu pierwszoinstancyjnym oraz odwoławczym, a także obowiązków adwokata w postępowaniu przed obydwoma instancjami.

Zarówno prowadzący, jak i uczestnicy szkolenia dali wyraz swojemu przekonaniu o zwiększonej roli obrońcy i pełnomocnika w nowej procedurze karnej, której towarzyszyć będzie wymóg stałego czuwania nad przebiegiem procesu, wzmożona aktywność obrońcy i pełnomocnika. Związane to będzie również ze zwiększoną odpowiedzialnością i ryzykami towarzyszącymi podejmowaniu się roli obrońcy i pełnomocnika, co z kolei będzie wymagać od adwokatów bardzo dobrego przygotowania merytorycznego do pełnionej funkcji.

Na zakończenie należy podkreślić, że zainteresowanie szkoleniem zawodowym przeszło wszelkie oczekiwania organizatorów. Mimo sobotniego terminu szkolenia i jego dziewięciogodzinnego czasu trwania w gmachu WPAiE UWr we Wrocławiu pojawiło się ponad dwukrotnie więcej uczestników niż przewidywano. Zmusiło to organizatorów do szybkiej zmiany sali na największą na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii UWr, mogącą pomieścić aż 539 słuchaczy. Nie trzeba dodawać, że przy ponad 550 uczestnikach konferencji, sala była wypełniona po brzegi. Dlatego też szczególne podziękowania należą się dr hab. Włodzimierzowi Gromskiemu, prof. nadzw. UWr - Dziekanowi Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii UWr, którego gościnność umożliwiła niełatwą logistycznie zmianę sali w tak krótkim czasie.

Tak duża liczba uczestników szkolenia, zainteresowanych nowelizowaną procedurą karną, przemawia za potrzebą organizowania kolejnych szkoleń poświęconych problematyce nowej procedury karnej, a dotyczących bardziej szczegółowych zagadnień z nią związanych, takich na przykład jak problematyka apelacji karnej według nowych zasad.

adw. dr Piotr Marcin Wiórek, LL.M.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry