Relacja ze Zgromadzenia Izby Opolskiej


Coroczne Zgromadzenie Sprawozdawcze Izby Adwokackiej w Opolu odbyło się w dniu 16 czerwca 2018 r. w Auli Głównej Uniwersytetu Opolskiego.

W Zgromadzeniu udział wzięli goście z adw. Jackiem Trelą, prezesem NRA na czele oraz adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA i jednocześnie opiekun Izby Adwokackiej w Opolu.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad po wyłonieniu Prezydium Zgromadzenia oraz powołaniu komisji mandatowej, skrutacyjnej i wnioskowej głos zabrał Prezes NRA, który przedstawił obecną sytuację Adwokatury oraz przedstawił działania Naczelnej Rady Adwokackiej. Wiele uwagi poświęcił również obchodom jubileuszowym 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej oraz tematyce związanej z aplikacją adwokacką.

Następnie sprawozdania złożyli: dziekan ORA w Opolu adw. Marian Jagielski, wicedziekan – kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich oraz Doskonalenia Zawodowego adw. Cezary Goryszewski, skarbnik adw. Andrzej Sieradzki. Swoją działalność przedstawili również prezes Sądu Dyscyplinarnego adw. Mirosław Semeniuk, rzecznik dyscyplinarny adw. Tomasz Sak. Uczestnicy Zgromadzenia wysłuchali również adw. Alicji Dzik jako przedstawicielki Komisji Rewizyjnej.

Uczestnicy Zgromadzenia zatwierdzili sprawozdanie Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu oraz udzielili jej absolutorium.

Szczególnie istotnym zagadnieniem o jakim dyskutowano podczas Zgromadzenia była kwestia związana z prowadzeniem przez ORA w Opolu szkolenia aplikantów adwokackich oraz o problemy z tym związane. ORA w Opolu obserwuje bowiem tendencję wskazującą na spadek zainteresowania aplikacją adwokacką. W roku 2018 w Izbie aplikuje zaledwie 37 osób. Mając na uwadze założenia programowe kreowane przez NRA oraz wysokość opłaty za aplikację adwokacką przedstawianą corocznie przez Ministra Sprawiedliwości, ORA w Opolu jest w niełatwej sytuacji. Starając się o pozyskanie bardzo dobrych wykładowców aplikacji adwokackiej musi bardzo restrykcyjnie, a wręcz oszczędnie dysponować środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel. Dlatego też, podczas dyskusji bardzo często występował kierownik szkolenia adw. Cezary Goryszewski, który wyjaśniał zaistniałą sytuację oraz przedstawił plan oszczędnościowy dotyczący funduszu aplikacji adwokackiej. Zaapelował także, aby stworzyć przy NRA fundusz pomocy dla mniejszych Rad, z którego w razie trudnej sytuacji finansowej Rady mogłyby korzystać. Problem organizacyjno-finansowy dotyczy bowiem wyłącznie mniejszych izb. Zgromadzenie udzieliło poparcia dla wniosku adw. Cezarego Goryszewskiego, czego skutkiem stała się podjęta uchwała w tym przedmiocie.

Po zakończonej dyskusji wystąpił ponownie dziekan adw. Marian Jagielski, który z wielkim smutkiem poinformował o członkach Izby którzy zmarli w 2017 roku. Zgromadzenie uczciło zmarłych minutą ciszy.

Z uwagi na fakt, iż rok 2018 jest rokiem podwójnych jubileuszy: 100-leica Odrodzonej Adwokatury Polskiej oraz 65-lecia Izby Adwokackiej w Opolu dziekan ORA w Opolu przedstawił program uroczystości w Izbie tj.: XXIX Ogólnopolska Spartakiada Prawników organizowana w Opolu w dniach 12-16 września, Gala Jubileuszowa 65-lecia Izby Adwokackiej w Opolu – 20 października, przegląd kina prawniczego, wystawa organizowana wspólnie z Archiwum Państwowym, konfrontacje teatralne oraz ogólnopolska konferencja naukowa planowana na listopad.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry