Stanowisko ORA w Szczecinie wobec zmian w legislacji

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie przyjęła 14 lipca stanowisko w sprawie uchwalonych ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustroju sądów powszechnych, a także w sprawie projektowanej ustawie o Sądzie Najwyższym.

W stanowisku czytamy, że zarówno już uchwalone przez Sejm ustawy, jak i przedłożony projekt łamią zasadę trójpodziału władzy poprzez podporządkowanie władzy sądowniczej władzom wykonawczym, w tym Prokuratorowi Generalnemu. Utrzymanie niezależności sądownictwa i niezawisłości sędziów, gwarantuje zasadę trójpodziału władzy, przyjętą w Konstytucji RP. 

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie widzi potrzebę i konieczność reformy wymiaru sprawiedliwości, ale nie akceptuje przyjętej formy zmian, sprowadzającej się, jak to prezentują przedstawiciele władzy, tylko i wyłącznie do wymiany kadr.

Zasada demokratycznego państwa prawa wprowadzona w Konstytucji RP nakłada na sprawujących władzę obowiązek utrzymania trójpodziału władzy, które wzajemnie się kontrolują. Jakakolwiek przewaga jednej z tych władz nad inną prowadzi do wypaczenia tych zasad, za którymi opowiedziało się społeczeństwo polskie, przyjmując w referendum Konstytucję RP.

(czytaj całe stanowisko ORA w Szczecinie)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry