W warszawskiej izbie powstają sekcje praktyków prawa


W Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie powstają sekcje praktyków prawa. Pierwsze spotkanie miało miejsce 3 marca i zgromadziło ponad 100 członków izby. Do powstających sekcji zapisało się dotychczas ponad 600 adwokatów i aplikantów adwokackich.

Spotkanie przygotował i poprowadził adw. dr Kamil Szmid – koordynator ds. sekcji, który obszernie opowiedział o procesie i historii powstawania pomysłu od pierwszego artykułu prasowego, przez prace nieformalnego zespołu ds. praktyków prawa w 2014 r. we współpracy z adw. Pawłem Rybińskim, dziekanem izby, implementację pomysłu w uchwale programowej przyjętej przez Zgromadzanie Izby, poprzez zmiany w regulaminie NRA na początku tego roku oraz tworzenie sekcji od strony praktycznej, jak i formalnej.

Zgodnie z brzmieniem par. 14 ust. 4, Rozdziału IV regulaminu "Rada z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 30 członków izby może powołać sekcje. Przedmiotem sekcji jest propagowanie i pogłębianie wiedzy oraz doświadczeń zawodowych członków sekcji w określonej dziedzinie prawa. Rada określa zasady funkcjonowania sekcji, powołuje jej władze oraz określa sposób składania sprawozdań".

Sekcje tematyczne mogą działać w każdej dziedzinie prawa tworząc merytoryczną platformę wymiany doświadczeń́, integrować́ środowisko adwokackie, ale i łączyć je ze środowiskiem innych zawodów prawniczych.  Z pewnością odegrają istotną rolę w pozytywnym kształtowaniu wizerunku Adwokatury, pozwolą na szukanie niszy na rynku, ale nade wszystko podkreślą eksperckość adwokatów, która dzięki specjalizacjom może również stać się wsparciem dla działalności legislacyjnej.

W spotkaniu wziął także udział adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, który podkreślił rolę, jaką sekcje mogą odegrać w dobie rosnącej konkurencji na rynku usług prawnych poprzez stworzenie specjalizacji, których dotychczas w Adwokaturze nie było.

Obecni na spotkaniu koordynatorzy poszczególnych sekcji krótko zaprezentowali wizję funkcjonowania danej sekcji. Zdaniem adw. Aleksandra Krysztofowicza, członka Rady odpowiedzialnego za koordynowanie projektu, proces tworzenia sekcji powinien być inicjatywą oddolną.  Okręgowa Rada Adwokacka może jedynie stworzyć ramy funkcjonowania sekcji, zaś samą organizację i działalność należy pozostawić w rękach członków sekcji.

Podziękowania za pomoc w zorganizowaniu spotkania należą się także adw. Michałowi Fertakowi, rzecznikowi prasowemu, adw. Łukaszowi Wydrze oraz adw. Pawłowi Rybińskiemu, dziekanowi Izby Adwokackiej w Warszawie, który projekt wspierał od samego początku.

Zapisy do sekcji przyjmowane są pod adresem email sekcje@ora-warszawa.com.pl.  Wysyłając zgłoszenie w tytule maila należy wpisać nazwę sekcji. 

Członkami sekcji mogą być jedynie członkowie danej izby. Dyskutowane są propozycje, aby regulaminy sekcji przewidywały możliwość powołania Rady Naukowej, w której skład wejdą pracownicy naukowi lub przedstawiciele innych izb.

Lista powstających sekcji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie:

1. Arbitrażu i mediacji - koordynatorzy: adw. Łukasz Wydra, adw. dr Kamil Szmid

2. Fuzji i przejęć

3. Prawa administracyjnego i sądowo-administracyjnego - koordynatorzy: adw. Andrzej Bieńkowski, adw. dr Karol Pachnik

4. Prawa bankowego i finansowego - koordynator: adw. dr Beata Paxford

5. Prawa człowieka i wolności obywatelskich - koordynator: adw. Paweł Osik

6. Prawa energetycznego i zasobów naturalnych - koordynatorzy: adw. Michał Szpakowski, adw. Wojciech Bagiński

7. Prawa gospodarczego i handlowego - koordynatorzy: adw. dr Kamil Szmid, adw. Woj-ciech Bagiński 

8. Prawa i postępowania cywilnego - koordynatorzy: adw. Agata Rewerska, adw. Piotr Bednarek

9. Prawa i postępowania karnego - koordynatorzy: adw. Katarzyna Gajowniczek- Pruszyńska, adw. Marcin Kondracki, adw. Łukasz Latos

10. Prawa medycznego i farmaceutycznego - koordynator: adw. Joanna Lazer

11. Prawa nieruchomości - koordynatorzy: adw. Anna Atanasow, adw. Wojciech Bagiński, adw. dr Kamil Szmid

12. Prawa ochrony środowiska

13. Prawa odszkodowawczego - koordynatorzy: adw. Magdalena Fertak, adw. Aneta Bęcz- kowska-Raczyńska

14. Prawo podatkowe - koordynatorzy: adw. Dominika Kupisz, adw. Jarosław Ziobrowski

15. Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - koordynator: adw. Karolina Schiffter

16. Prawa rodzinnego - koordynatorzy: adw. Magdalena Czernicka-Baszuk, adw. Piotr Bed- narek

17. Prawa spadkowego

18. Prawa spółek i rynków kapitałowych - koordynator: adw. Przemysław Rosati

19. Prawa sportowego- koordynator: adw. Monika Rajska, adw. Ludwik Żukowski

20. Prawa technologii informacyjnych - koordynator: adw. Małgorzata Jankowska-Blank

21. Prawa upadłościowego i naprawczego

22. Prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji i prawa antymonopolowego

23. Prawa własności intelektualnej - koordynatorzy: adw. Monika Witkowska, adw. Agata Rewerska

24. Prawa zamówień publicznych - koordynator: adw. Magdalena Falkowska

25. Sekcja prawa mediów i reklamy - koordynator: adw. Joanna Parafianowicz

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/