Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Wałbrzychu

W Okręgowej Radzie Adwokackiej w Wałbrzychu, zrzeszającej adwokatów z okręgów Sądów Okręgowych w Jeleniej Górze i Świdnicy, odbyło się 12 czerwca coroczne Zwyczajne Zgromadzenie Izby.

Na wstępie minutą ciszy uczczono zmarłych adwokatów izby, adw. Grzegorza Janisławskiego - wieloletniego dziekana izby i zasłużonego działacza Adwokatury Polskiej oraz adw. Irenę Łucję Graunitz - znakomitego prawnika z Jeleniej Góry.

Dziekan Wojciech Biegański oraz odpowiedzialni członkowie Rady i pozostałych organów izby zreferowali stan spraw bieżących związanych z funkcjonowanie Rady Adwokackiej i Sądu Dyscyplinarnego. Następnie dyskutowano na temat sytuacji Adwokatury Polskiej. Adwokat Andrzej Malicki, przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej, przedstawił informację o pracach NRA oraz problemach, jakie stoją przed Adwokaturą.

Po dyskusji przyjęto uchwałę wyrażającą stanowczy sprzeciw wobec przenoszenia przez Skarb Państwa na barki adwokatów publiczno-prawnego obowiązku zapewnienia obywatelom gwarantowanego w Konstytucji RP równego dostępu do wymiaru sprawiedliwości, poprzez wieloletnie zaniechanie prawodawcze, polegające na utrzymywaniu na niezmienionym poziomie, a w wielu wypadkach obniżaniu, stawek wynagrodzeń określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Poparto działania NRA w sprawie aktualizacji stawek wynagrodzeń oraz zaapelowano do Rządu RP o niezwłoczne dokonanie odpowiednich nowelizacji, zwracając uwagę, że zaniechanie właściwego wynagradzania obrońców i pełnomocników z urzędu stanowi o braku poszanowania ochrony praw i wolności obywatelskich przez organy władzy wykonawczej i ustawodawczej. Zobowiązano dziekana izby do przesłania odpisu uchwały Prezydentowi RP, Prezydentowi Elektowi RP oraz Prezesowi Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej.

Z inicjatywy Wicedziekana Andrzeja Pawlikowskiego zgromadzeni podjęli również decyzję o zadedykowaniu obchodów 40-lecia Izby Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Uroczyste obchody z tej okazji połączone z poświęceniem ufundowanego sztandaru izby oraz Balem Adwokata zaplanowano na dzień 3 października 2015 r. w Zamku Książ w Wałbrzychu.

(zobacz uchwały izby: w sprawie jubileuszu, uchwała z poparciem NRA)

adw. Bartosz Łuć
przewodniczący Komisji do spraw wizerunku

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/