Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Białymstoku

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Białymstoku odbyło się 11 maja.

Wydarzenie to zaszczycili swoją obecnością m.in. adw. Stefan Salamon, dziekan ORA w Olsztynie, adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury oraz przedstawiciele świata nauki: prof. dr hab. Ewa Monika Guzik-Makaruk, prodziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz prof. dr hab. Agnieszka Malarewicz-Jakubów , prodziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Sprawozdanie z działalności złożyli przedstawiciele władz samorządowych Izby, w tym adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, dziekan ORA w Białymstoku, mec. Jan Oksentowicz, prezes Sądu Dyscyplinarnego, mec. Witold Powichrowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej i mec. Violetta Edyta Cylwik, rzecznik dyscyplinarny.

W dyskusji głos zabierali m.in. zaproszeni goście, w tym adw. Stefan Salamon, który zwrócił się do zgromadzonych ze słowem w imieniu adw. Jacka Treli, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej.

Zgromadzenie Izby przyjęło trzy stanowiska: w sprawie dostosowania praktyki w zakresie prawa osoby zatrzymanej do skorzystania z pomocy adwokackiej do wymagań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z 22 października 2013 r., poparcia dla działań podejmowanych przez Naczelną Radę Adwokacką w sprawie aktualizacji wysokości stawek wynagrodzeń adwokackich za czynności świadczone z urzędu oraz zasad ich przyznawania i wypłacania oraz wyrażające poparcie dla postulatów strajkujących pracowników Sądów i Prokuratur upominających się o poprawę warunków pracy oraz powiązanie wysokości zarobków do odpowiedzialności i charakteru ich pracy.

(czytaj stanowiska)

Pracom Zgromadzenia Izby przewodniczył adw. Leon Karaczun.

opracował: adw. Bartosz Wojda

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry