Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej

Zgromadzenie sprawozdawcze izby bielsko-bialskiej odbyło się 17 czerwca. Podczas spotkania adw. Stanisław Perucki, dziekan ORA w Bielsku-Białej oraz adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, wręczyli odznaki "Adwokatura Zasłużonym" adwokatom Monice Tomiak oraz Janowi Jastrzębskiemu.

Zgromadzenie otworzył adw. Stanisław Perucki, dziekan. Wspomniał zmarłych adwokatów, których pamięć uczczono minutą ciszy. Przypomniał też zgromadzonym, że izba w tym roku obchodzi 40-lecie swojego funkcjonowania.

Przewodniczącym Zgromadzenia został adw. Jerzy Stworzewicz. Sprawnie powołano Prezydium Zgromadzenie i składy komisji mandatowej oraz wnioskowej. Przewodniczący Zgromadzenia powitał gości: adw. Bartosza Grohmana, zastępcę sekretarza NRA – zarazem opiekuna Izby z ramienia Prezydium NRA, oraz adw. Andrzeja Dzięcioła - członka NRA.

Pierwszym punktem obrad było wręczenie odznaczeń Adwokatura Zasłużonym adwokatom: Monice Tomiak oraz Janowi Jastrzębskiemu. Adw. Grohman w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej serdecznie pogratulował odznaczonym i życzył dalszych sukcesów w pracy samorządowej.

W sprawozdaniu adw. Stanisław Perucki przedstawił działania Rady, wskazał na pojawiające się problemy: kwestię taksy adwokackiej, nieefektywnych relacji z Ministerstwem Sprawiedliwości oraz na pogłębiającą się pauperyzację środowiska adwokackiego, spowodowaną radykalnym zwiększeniem się liczby adwokatów, przy nie zwiększającej się liczbie spraw. Na jednego adwokata w izbie bielsko-bialskiej przypadają zaledwie 22 sprawy rocznie, co powoduje, że wielu adwokatów nie jest w stanie utrzymać się na rynku.

Dziekan wyraził swoje uznanie i podziękowanie dla aplikantów izby, biorących udział w środowiskowym konkursie krasomówczym we Wrocławiu  (apl. apl. Marek Jakubowski oraz Tomasz Zomerlik), dziękując zarazem adw. Annie Zielińskiej za ich przygotowanie.

Następnie głos zabrał adw. Andrzej Herman skarbnik izby, który w bardzo skrupulatnym i merytorycznym  sprawozdaniu przedstawił szczegóły finansów izby, problemy i koszty a zarazem wskazał na wyzwania dla samorządu w zakresie zwiększenia wydajności pracy, przy jednoczesnym zmniejszaniu kosztów. Skarbnik szczegółowo omówił proponowane przez niego uchwały i uzasadnił każdy punkt projektu. Nadwyżka w budżecie izby wyniosła  ponad 220.000 zł.

Kolejno sprawozdania przedstawili: adw. Tadeusz Kociszewski, prezes Sądu Dyscyplinarnego, który z zadowoleniem powiedział, że w zeszłym roku zaledwie dwie sprawy trafiły do Sądu Dyscyplinarnego izby oraz adw. Jan Jastrzębski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który zarekomendował przyjęcie sprawozdania i udzielenie Radzie absolutorium.

Gość Zgromadzenia adw. Bartosz Grohman pogratulował izbie zakupu nowego lokalu na działalność statutową przy wykorzystaniu własnych środków, po czym szczegółowo zreferował bieżące prace NRA oraz Prezydium, dokładnie opisując procedury tworzenia prawa w praktyce, ze wskazaniem jak proceduje parlament. Opisał ostatnie stanowisko Prezydium NRA, domagające się od Ministra Sprawiedliwości niezwłocznej i konstruktywnej debaty. Mówił też o braniu pod uwagę adwokackiej akcji protestacyjnej, związanej z brakiem konstruktywnego dialogu pomiędzy Adwokaturą a resortem sprawiedliwości. Przybliżył też plany działań NRA oraz Prezydium.

Adw. Stanisław Perucki, nawiązując do swojego sprawozdania, wskazał na konieczność apelu o ograniczenie dostępu do zawodu adwokata, sytuacja materialna koleżanek i kolegów staje się bowiem coraz bardziej krytyczna, na co on, jako dziekan, musi zwracać uwagę.

Adw. Bartosz Grohman zgodził się z spostrzeżeniami adw. Peruckiego i poprosił izbę o podjęcie stosownej uchwały, tak aby unaocznić problemy i podjąć debatę o szerszym wydźwięku na forum Naczelnej Rady Adwokackiej.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski