Zgromadzenie izby adwokackiej w Łodzi w obronie niezależności władzy sądowniczej

Na Zgromadzeniu Izby Łódzkiej 20 maja br. podjęto uchwałę, wyrażającą sprzeciw środowiska adwokatów łódzkich wobec wypowiedzi przedstawicieli rządu i większości parlamentarnej dezawuującymi władzę sądowniczą i jej niezależność.

Adwokaci łódzcy przyłączyli się do uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z 16 maja 2017 r. w sprawie zmian w sądownictwie w Polsce.


Poniżej treść uchwały Izby Łódzkiej:

Uchwała nr XIII  Zgromadzenia Izby Łódzkiej z 20 maja 2017 r.

W ostatnim czasie mają miejsce intensywne działania Rządu RP i większości parlamentarnej w kierunku zmiany ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Zmiany te doprowadzą do podporządkowania organu konstytucyjnego – Krajowej Rady Sądownictwa większości parlamentarnej i podporządkowania sądów powszechnych Ministrowi Sprawiedliwości, a w efekcie do upolitycznienia władzy sądowniczej i naruszają jej niezależność. Godzą więc w fundamentalne zasady demokratycznego państwa prawnego i naruszają Konstytucję RP. Jednocześnie wielu przedstawicieli Rządu i większości parlamentarnej wypowiada się w sposób dezawuujący władzę sądowniczą i jej niezależność.

Adwokatura Łódzka zawsze stała na straży praw i wolności obywatelskich. Bez niezawisłych sądów prawa te i wolności są w oczywisty sposób zagrożone. Dlatego Zgromadzenie Adwokatów Izby Łódzkiej wyraża głębokie zaniepokojenie wskazanymi działaniami i domaga się ich zaprzestania, przyłączając się do uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie projektowanych zmian dotyczących sądownictwa w Polsce.

Niniejsza uchwała nie oznacza opowiedzenia się po jakiejkolwiek stronie sporu politycznego. Stanowi głos w obronie praw i wolności obywatelskich i przeciwko łamaniu Konstytucji RP.

Jednocześnie Zgromadzenie Adwokatów Izby Łódzkiej dostrzega potrzebę reformy wymiaru sprawiedliwości, w tym sądów powszechnych, w kierunku eliminowania negatywnych zjawisk, zagrażających prawom i wolnościom obywatelskim. Uważa jednak, że zmiany przeprowadzane obecnie przez większość parlamentarną nie służą w żaden sposób takiej reformie.


(czytaj uchwałę na stronie Kroniki Łódzkiej)

(czytaj treść uchwały Sądu Najwyższego)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/