Zgromadzenie izby wrocławskiej - medal dla adw. Rossy


Zgromadzenie izby wrocławskiej odbyło się 13 czerwca. Podczas spotkania adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, wręczył "Medal dla Obrońcy Praw Człowieka - Adwokatura Polska" adw. Henrykowi Rossie.

Zwyczajne Zgromadzenie Izby Adwokackiej we Wrocławiu odbyło się w budynku Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Naczelną Radę Adwokacką reprezentował adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA i jednocześnie opiekun wrocławskiej izby, który wręczył adw. Henrykowie Rossie, byłemu dziekanowi ORA we Wrocławiu i senatorowi RP zaszczytne odznaczenie „Medal dla Obrońcy Praw Człowieka - Adwokatura Polska”.

Naczelna Rada Adwokacka uhonorowała adw. Rossę odznaczeniem za jego bezkompromisową postawę obrońcy działaczy opozycji demokratycznej w mrocznych czasach PRL-u, kiedy wykazał się wyjątkową odwagą i patriotyzmem.

Adw. Rafał Dębowski przedstawił dotychczasowe działania NRA i jej Prezydium, a także plany na przyszłość.

Zgromadzenie izby wrocławskiej gościło także dziekanów ORA w osobach adwokatów: Pawła Gierasa z Krakowa, Jerzego Piniora z Katowic oraz Cezarego Goryszewskiego z Opola. Ich obecność - jak zaznacza adw. Andrzej Grabiński, dziekan ORA we Wrocławiu - wskazuje na wyraz szacunku i wspólnotę interesów, prezentowanych na posiedzeniach plenarnych NRA. Obecny był także sędzia NSA Ryszard Pęk, prezes WSA we Wrocławiu, a także r.pr. Mirosław Sadowski, wiceprezes OIRP we Wrocławiu. Goście wygłosili przemówienia okolicznościowe, akcentując ważną rolę samorządu izby.

Zgromadzeni przez aklamację zaaprobowali przedstawione propozycje powołania Prezydium i poszczególnych Komisji. Następnie odbyła się ożywiona dyskusja. Jednym z dyskutantów, tak jak i podczas ubiegłego Zgromadzenia, był adw. Rafał Dębowski. Jego wystąpienie zostało życzliwie przyjęte, pomimo że dotyczyło trudnych spraw, związanych z działaniami podejmowanymi przez NRA.

Jedyny projekt uchwały, dotyczący projektu ustawy o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej, zgłosił wicedziekan Sławomir Krześ. Projekt został przyjęty jednogłośnie. Wszelkie obligatoryjne uchwały, w tym dotyczące udzielenia absolutorium ORA we Wrocławiu za 2014 r. zapadły także bez głosów sprzeciwu.

"Niestety, podobnie jak w ubiegłym roku, można mieć zastrzeżenia do frekwencji. Na uprawnionych do głosowania 919 osób na Zgromadzenie przybyło 519. W moim przekonaniu stanowi to podstawę do dyskusji nad zmianą § 10 Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich (Uchwała Nr 12 KZA z dnia 20 listopada 2010 r. z późn. zm.), który stanowi o obligatoryjnym uczestnictwie. Zwiększenie stanu osobowego członków Palestry winno spowodować zmianę sposobu myślenia. W zgromadzeniach powinni brać udział zainteresowani, którzy swoje uczestnictwo traktują jako zaszczytny obowiązek, a nie jako przymus, podlegający sankcjom dyscyplinarnym. Wszelkiego rodzaju oblig prowadzi do odmiennego rezultatu, tym bardziej, że dotyczy tak licznego grona Palestry.”

adw. Andrzej Grabiński

Dziekan ORA we Wrocławiu 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski