Zgromadzenie sprawozdawcze bydgoskiej izby adwokackiej


Podczas Zgromadzenia Bydgoskiej Izby Adwokackiej, które odbyło się 27 maja, przedstawiono sprawozdania z działalności organów izby za miniony rok. Podjęto też uchwałę wyrażającą zaniepokojenie środowiska bydgoskich adwokatów wobec rządowych propozycji zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. 

W Zgromadzeniu wzięli udział: adw. Jerzy Glanc, Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Tomasz Adamski, prezes Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, sędzia Sądu Okręgowego oraz Włodzimierz Hilla, prezes Związku Prawników Polskich z siedzibą w Bydgoszczy, sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Zgromadzenie, któremu przewodniczył adw. Mirosław Krauze, rozpoczęła adw. Justyna Mazur, dziekan ORA w Bydgoszczy, która  złożyła podziękowanie na ręce odchodzącego z urzędu prezesa Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, SSO Tomasza Adamskiego. - Dziękujemy za wieloletnią i w naszej ocenie cenną współpracę. Doceniamy to, że zawsze był pan otwarty na problemy i sprawy adwokatury. To niezwykle istotne, że nie budował pan nigdy podziału w środowisku prawniczym i zawsze moglibyśmy liczyć na pana życzliwość i pomoc - powiedziała mecenas Mazur.

SSO Tomasz Adamski dziękując za te słowa powiedział, że zawsze starał się, aby nie dzielić lecz łączyć.  - Żebyście państwo i inne środowiska prawnicze, które współtworzą wymiar solidarności, wiedzieli, że wszyscy jesteśmy za ten wymiar sprawiedliwości odpowiedzialni i wszyscy go współtworzymy. Dziękuję za wszystkie pomysły, którymi się ze mną dzieliliście, za wszelkie rady. Mówię do widzenia w tej roli, ale nie żegnam się - podkreślił. Na koniec dodał - Istotne jest to aby sąd był zawsze sądem i pamiętajmy o tym niezależnie od tego, w jakim środowisku przyjdzie nam się spotykać. Proszę abyśmy wspólnie tworzyli dobry obraz sądu w Bydgoszczy i nie tylko.

Następnie głos zabrał adw. Jerzy Glanc,wiceprezes NRA. Przypomniał o pierwszym po wojnie Kongresie Prawników Polskich, który odbył się 20 maja w Katowicach dzięki współpracy trzech samorządów: adwokackiego, sędziowskiego i radców prawnych. Przyznał, że środowisko prawnicze postanowiło zwołać Kongres, ponieważ sytuacja wymiaru sprawiedliwości jest szczególna.

- Jesteście Państwo izbą wyjątkową. Na tym właśnie polega samorządność, że ludzie mają potrzebę bycia ze sobą, spotkania się i porozmawiania ze sobą. Czują potrzebę decydowania o swoich sprawach - powiedział zwracajac się do zgromadzonych. - Codziennie otrzymuję wyniki z monitoringu mediów i muszę was bardzo pochwalić. To, co robicie dla adwokatury, to jest coś fantastycznego, przede wszystkim tu na miejscu, tu skąd pochodzą wasi klienci. To, jak wy jesteście postrzegani w środowisku, w którym pracujecie, jest najważniejsze. Serdecznie wam gratuluję. Jestem dumny, że jestem opiekunem takiej izby.

Podkreślił także, iż przyznanie w kwietniu br. adw. Justynie Mazur, prestiżowej nagrody „Złoty Paragraf” przez Dziennik Gazetę Prawną, jest wynikiem nie tylko osobistych starań dziekan, ale również docenieniem działalności całej izby.   

Jako ostatni głos zabrał prezes Związku Prawników Polskich, sędzia Włodzimierz Hilla. Odnosząc się również do faktu uhonorowania adw. Justyny Mazur, Złotym Paragrafem, zwrócił uwagę na uzasadnienie przyznania tej nagrody. - U podstaw tej nagrody leżały dbałość o jakość prawa i wymiaru sprawiedliwości oraz zabiegi o elementarne prawa człowieka i wolności człowieka, o które pani dziekan zabiegała w kraju i za granicą. W imieniu swoim, zarządu i członków zarządu ZPP składam najserdeczniejsze gratulacje - powiedział.

Następnie kwiaty dziekan Mazur wręczyli przedstawiciele bydgoskiej izby adwokackiej. Wręczenie zakończyła kilkuminutowa owacja na stojąco obecnych na sali.

Dziekan odbierając listy gratulacyjne oraz kwiaty podkreśliła, że przyjęła tę nagrodę w imieniu wszystkich kolegów i koleżanek z izby oraz działającej już drugą kadencję Komisji Wizerunkowej.

W części zasadniczej Zgromadzenia dziekan adw. Justyna Mazur przedstawiła obszerne sprawozdanie z działalność samorządu za rok 2016 r. ze szczególnym uwzględnieniem działalności edukacyjnej i charytatywnej. Następnie sprawozdanie za miniony rok przedstawiła wiceprezes Sądu Dyscyplinarnego adw. Grażyna Michalska, rzecznik dyscyplinarny izby adw. Justyna Komowska oraz przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, adw. Ewa Czerska.

Podczas Zgromadzenia głos zabrali także adw. Czesław Pastwa, adw. Konrad Kulpa, adw. Ewa Czerska, adw. Piotr Janczarek oraz adw. Michał Bukowiński, który przedstawił zgromadzonym wagę proponowanego Zgromadzeniu projektu uchwały w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 1423) oraz poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych i niektórych innych ustaw (druk sejmowy 1491). 

Podczas Zgromadzenia podjęto uchwałę wyrażającą zaniepokojenie środowiska bydgoskich adwokatów propozycjami rozwiązań legislacyjnych, zawartych w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 1423) oraz poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych i niektórych innych ustaw (druk sejmowy 1491).

Treść uchwały publikujemy poniżej:

 

 

UCHWAŁA

ZGROMADZENIA BYDGOSKIEJ IZBY ADWOKACKIEJ

Z DNIA 27 MAJA 2017R.

 

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 1423) oraz poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych i niektórych innych ustaw (druk sejmowy 1491).  


Przypominając, iż zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o Adwokaturze, do zadań Adwokatury należy współdziałanie w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa, wyrażamy przekonanie, że właściwe wykonanie tych zadań warunkowane jest istnieniem niezależnych, bezstronnych i niezawisłych sądów pozostających władzą odrębną i niezależną od innych władz (art. 45 ust. 1, art. 178 ust. 1 i art. 173 Konstytucji RP).

Z najwyższym zaniepokojeniem przyjmujemy zatem propozycje rozwiązań legislacyjnych zawarte w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 1423) oraz poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych i niektórych innych ustaw (druk sejmowy 1491).    

Podzielamy zasadnicze wątpliwości co do zgodności tychże projektów z Konstytucją RP wyrażone w opiniach przedstawionych przez Sąd Najwyższy, Naczelną Radę Adwokacką, Krajową Radę Sądownictwa, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Nie kwestionując prawa posłów na Sejm RP oraz władzy wykonawczej do podejmowania inicjatyw ustawodawczych i dostrzegając potrzebę podjęcia szerokiej, a zarazem wieloaspektowej, reformy wymiaru sprawiedliwości stajemy na stanowisku, iż reforma ta nie może być dokonywana z naruszeniem zasady trójpodziału i równowagi władz oraz zasady wyłączności sądów i trybunałów w sprawowaniu władzy sądowniczej (art. 10 ust. 1 i 2 Konstytucji RP), jak również nie może zmierzać do faktycznego zniesienia niezawisłości sędziowskiej.

Podkreślić pragniemy, iż przywołane w uchwale zasady konstytucyjne ustanowione zostały dla ochrony praw i wolności obywateli nie zaś w interesie korporacji prawniczych.

           

Autor zdjęć: Przemek Obarski

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski