Zgromadzenie Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej

Zgromadzenie Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej odbyło się 22 maja. Otworzył je dziekan izby - adw. Edward Rzepka.

Przewodniczącym Zgromadzenia został adw. Marek Banasik wybrany przez aklamację.Obrady toczyły się bardzo sprawnie. Wybrano Prezydium Zgromadzenia oraz komisje. Porządek obrad  został przyjęty po kilkunastu minutach, po czym dziekan zaprezentował swoje sprawozdanie, w którym podzielił się swoimi refleksjami na temat kondycji Adwokatury Polskiej i Świętokrzyskiej. Dziekan określił sytuację w Izbie jako dobrą, stwierdził brak konfliktów i zwrócił uwagę na panującą zgodę. Dodał, że co roku przybywa ok. 30-40 nowych adwokatów, czego w ocenie dziekana ustawodawca nadmiernie rozregulowując dostęp do zawodu nie przewidział, że spowoduje to liczne trudności. Dziekan przyznał, że im więcej adwokatów tym trudniej wykonywać zawód, co ma przełożenie na kondycję całego wymiaru sprawiedliwości. Dalej opisał swoje spostrzeżenia odnośnie zagrożeń dla Adwokatury i jej fundamentów.

Spośród gości kolejno zabierali głos prokurator okręgowy Pawel Sokół i sędzia SO Jan Klocek – prezes Sądu Rejonowego w Kielcach.

Jako opiekun izby z ramienia Prezydium NRA głos zabrał adw. Bartosz Grohman zastępca sekretarza NRA. Odnosząc się do sprawozdania dziekana Rzepki podzielił jego troskę o kondycję Adwokatury, zarazem wskazując podejmowane inicjatywy i przybliżając prace NRA oraz jej Prezydium. Adw. Grohman wykorzystał okazję i zwrócił się do Prokuratora Sokoła z prośbą, aby pomógł Adwokaturze i przekonywał kolegów prokuratorów okręgowych w Polsce, aby odstępowali od coraz powszechniejszej praktyki wzywania adwokatów i aplikantów na przesłuchania w celu uzyskania informacji objętych tajemnicą adwokacką. Adw. Grohman przybliżył też opis prac nad ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej i ewentualnych skutkach jej wprowadzenia. Na koniec wystąpienia adw. Grohman pogratulował zgromadzonym sprawnych obrad.

Kolejno głos zabierali adw. Ujazdowski i były dziekan ORA w Kielcach adw. Stanisław Szufel. Z kolei adw. Danuta Gutowska wskazała, że obecna sytuacja w adwokaturze jest zła co w jej ocenie ma związek z niewydolnym systemem politycznym, niesprzyjającym adwokatom. Adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium NRA, przedstawił natomiast rys historyczny izby i apelował o pamięć dla przeszłości, gdyż stanowi to jeden z filarów Adwokatury. Zauważył, że nie bez znaczenia jest fakt, że w najbliższych 3 latach przybędzie wielu nowych adwokatów, a już teraz adwokatów jest za dużo i brakuje dla nich pracy. Młodych adeptów prawa oczarowano. Nie są już bowiem beneficjentami otwarcia zawodu. Pytał jak powstrzymać pauperyzację zawodu? Zarazem wskazał, że być może receptą na złą sytuację byłoby ograniczenie dostępu do zawodu. Jako ostatni zabrał głos adw. Wojciech Zwierzchowski, który zażartował w odniesieniu do braku pracy dla adwokatów, co rozluźniło atmosferę Zgromadzenia.

Następnie komisja mandatowa stwierdziła, że na sali jest obecnych 154 z 311 uprawnionych, co sprawia, że jest kworum do podejmowania uchwał. Przyjęto wszystkie proponowane uchwały. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry