Zgromadzenie wyborcze w Opolu

12 września 2020 roku odbyło się Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Izby Adwokackiej w Opolu. Zgromadzenie odbyło się w Hali Widowiskowo-Sportowej STEGU Arena, z zachowaniem wymogów sanitarnych.

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia adw. Marian Jagielski, dziekan ORA w Opolu, wręczył nagrody „Opolskiej papugi”: Marszałkowi Województwa Opolskiego Andrzejowi Bule, Prezesowi Wyższego Sądu Dyscyplinarnego adw. Jackowi Ziobrowskiemu, Pani Dziekan adw. Marii Fułat-Karbowskiej oraz Pani Barbarze Lenort – wieloletniej kierowniczce biura ORA w Opolu.

Następnie dziekan złożył sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu za rok 2019, następnie sprawozdania złożyli członkowie Rady odpowiedzialni za szkolenie aplikantów adwokackich i doskonalenie zawodowe adwokatów – Wicedziekan adw. Cezary Goryszewski, oraz za działalność finansową Rady – Skarbnik adw. Andrzej Sieradzki. Sprawozdania przedstawili również: Prezes Sądu Dyscyplinarnego Izby – adw. Mirosław Semeniuk, Rzecznik Dyscyplinarny Izby – adw. Tomasz Sak oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – adw. Adam Widłak.

Zgromadzenie udzieliło absolutorium Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu za rok 2019.

W Zgromadzeniu wzięli udział zaproszeni goście – adw. Jacek Trela, prezes NRA, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury, adw. Andrzej Grabiński, dziekan ORA we Wrocławiu,  adw. Przemysław Rosati, członek NRA, adw. Sławomir Krześ, wicedziekan ORA we Wrocławiu, Marszałek Województwa Opolskiego Pan Andrzej Buła oraz Wiceprezes Sądu Okręgowego w Opolu SSO Paweł Mehl.

Zgromadzenie dokonało wyboru nowych władz samorządu Izby Adwokackiej w Opolu.

Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu został:

– adw. Marian Jagielski

Prezesem Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Opolu został:

– adw. Mirosław Semeniuk

Rzecznikiem Dyscyplinarnym Izby Adwokackiej w Opolu został:

– adw. Aleksander Dziadek

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został:

– adw. Adam Widłak

Członkami Okręgowej  Rady Adwokackiej w Opolu zostali:

 1. adw. Łukasz Wójcik
 2. adw. Magdalena Koczur-Miedziejko
 3. adw. Tomasz Zapotoczny
 4. adw. Magdalena Filipowicz
 5. adw. Lidia Jakubiak-Romanowicz
 6. adw. Dariusz Mucha
 7. adw. Maria Mehl-Antochów
 8. adw. Seweryn Plebanek

Na stanowiska sędziów Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Opolu wybrano:

 1. adw. Agnieszka Adamczyk- Schönfelder
 2. adw. Waldemar Miedziejko
 3. adw. Monika Grozdanović-Miszkiewicz
 4. adw. Magdalena Benedyk
 5. adw. Mariusz Boruszek
 6. adw. Marcin Konofalski
 7. adw. Łukasz Ambroży
 8. adw. Irena Malinowska
 9. adw. Andrzej Kubik
 10. adw. Łukasz Budziński
 11. adw. Stanisław Chwalenia
 12. adw. Liliana Trzaskoś
 13. adw. Marcin Medyk
 14. adw. Robert Musioł

Do Komisji Rewizyjnej wybrano:

 1. adw. Karolina Kobylińska-Matysów
 2. adw. Bartosz Polański
 3. adw. Alicja Dzik
 4. adw. Aneta Rzeszutko-Wojtalik

Delegatami na Krajowy Zjazd Adwokatury zostali:

 1. adw. Jacek Ziobrowski
 2. adw. Marian Jagielski
 3. adw. Łukasz Wójcik
 4. adw. Seweryn Plebanek
 5. adw. Magdalena Koczur-Miedziejko
 6. adw. Dariusz Mucha

Adwokaci opolscy w podjętej na Zgromadzeniu uchwale w sposób jednoznaczny wyrazili swoje poparcie dla stanowiska, że zgodnie z ustawą – Prawo o adwokaturze odbycie zgromadzeń sprawozdawczo-wyborczych jest obowiązkiem i wywiązanie się z tego obowiązku nie może być ograniczone stanem epidemii. Przy zachowaniu odpowiednich zasad bezpieczeństwa sanitarnego zgromadzenia winny się odbyć w formie tradycyjnej lub przy wykorzystaniu środków komunikowania się na odległość.

Izba Adwokacka w Opolu w podjętej uchwale wnosi o podjęcie przez Naczelną Radę Adwokacką inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany przepisów ustawy Prawo o adwokaturze, stanowiących sposób zwoływania i przeprowadzania Zgromadzeń Izbowych i Krajowego Zjazdu Adwokatury, w taki sposób by w nadzwyczajnych okolicznościach wyłączających możliwość odbycia takich zgromadzeń w sposób bezpośredni, tj. poprzez osobisty udział uprawnionych, odbywały się one zdalnie – z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji. Szczegółowe zasady odbywania zgromadzeń i zjazdów w takich okolicznościach zostaną określone w Regulaminie wyborów do organów adwokatury i organów izb adwokackich, który uchwali Naczelna Rada Adwokacka.

czytaj uchwałę

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry